Algemene Voorwaarden geldend voor The Backoffice Factory B.V.

Kamer van Koophandel nummer: 77269632

 

Artikel 1. Algemeen

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft.
 2. Opdrachtnemer: The Backoffice Factory B.V.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze werkzaamheden en uitingen, alsmede op alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, behoudens wijzigingen in deze algemene voorwaarden welke door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de zijde van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. De gedrags- en beroepsregels voor de Opdrachtnemer maken deel uit van de overeenkomst. De Opdrachtgever verklaart de daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende verplichtingen steeds volledig te zullen respecteren.

Artikel 3. Totstandkoming en duur van de overeenkomst

 1. De overeenkomst wordt gevormd door de Algemene Voorwaarden, tezamen met de Overeenkomst of offerte. Zij komt tot stand wanneer Opdrachtnemer de getekende Overeenkomst of offerte heeft ontvangen.
 2. Indien de Opdracht mondeling is verstrekt, of indien de Overeenkomst of offerte (nog) niet is getekend is ontvangen door Opdrachtnemer, wordt de Opdracht geacht tot stand te zijn gekomen met toepassing van deze Algemene Voorwaarden, op het moment dat de Opdrachtnemer op verzoek van de Opdrachtgever met de uitvoering van de Opdracht is gestart.
 3. De overeenkomst wordt aangegaan voor tenminste 12 kalendermaanden, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de

verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan. Na deze termijn wordt deze automatisch voortgezet voor onbepaalde tijd en kan altijd door een van beide partijen worden opgezegd, waarbij een opzegtermijn geldt van 1 kalendermaand.

 1. Conform de Wet voorkoming witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) dient de Opdrachtnemer een potentiële Opdrachtgever te identificeren en de identificatie te verifiëren alvorens zij met de uitvoering van de Opdracht kan beginnen. Verificatie van de door de potentiële Opdrachtgever verstrekte gegevens zal plaatsvinden op basis van documenten, gegevens en inlichtingen uit onafhankelijke en betrouwbare bron, zoals het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en voor Opdrachtgevers die zijn opgericht naar buitenlands recht op basis van de informatie verstrekt door onafhankelijke professionele zakelijke dienstverleners. Opdrachtnemer kan Opdrachtgever om medewerking vragen ten aanzien van de identificatie en de verificatie. De beoordeling of de identificatie en de verificatie overeenkomstig de wet is geschied is voorbehouden aan Opdrachtnemer.

Artikel 4. De maandtermijn, het aantal transacties

 1. Aantal transacties als onderdeel van de maandtermijn:

De maandtermijn is berekend op basis van een maximum aantal te verwerken transacties. Eén transactie is: Een boekstuk (zoals een bonnetje, een inkoopfactuur, een verkoopfactuur), en een bankafschrift-regel.

Berekening van de maandtermijn: Indien uw bedrijf werkt met een groter aantal transacties, dan is er een toeslag op de maandtermijn van toepassing.

2a:  Inbegrepen in standaard maandtermijn zijn:

 • Verwerking van afgesproken aantal transacties per jaar
 • Kosten voor gebruik van software
 • 1 eigen Login met (mee)kijkrechten in de administratie
 • Indien van toepassing: periodieke BTW aangifte

2b: Prijzen zijn gebaseerd op een volledige digitale/automatische verwerking. Bijvoorbeeld stukken in pdf formaat, bank via automatische bank koppeling of bijvoorbeeld MT940 bestandsformaat.

 1. De Opdrachtnemer is gerechtigd om periodiek het aantal voor Opdrachtgever behandelde transacties te evalueren. Indien wordt vastgesteld dat het aantal transacties hoger is dan het met Opdrachtgever overeengekomen aantal met de daar bij behorende maandtermijn, dan is Opdrachtnemer gerechtigd om onverhoopt de in rekening gebrachte maandtermijn te verhogen, conform een door Opdrachtgever op te vragen staffel.
 2. De staffel kan te allen tijde eenzijdig door Opdrachtnemer worden aangepast, zonder dat daar vooraf toestemming van Opdrachtgever voor noodzakelijk is.

Artikel 5. Medewerking door Opdrachtgever, tijdige terbeschikkingstelling van informatie door de Opdrachtgever (Aanleveren van stukken)

 1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm (uitsluitend digitaal) en op de gewenste wijze (uitsluitend digitaal en via de Exact Online App en 2 digitale brievenbussen) ter beschikking te stellen.
 2. In geval van opdrachten tot controle van financiële verantwoordingen zal Opdrachtgever de Opdrachtnemer op de hoogte brengen van alle overige informatie die voor de uitvoering of voltooiing van de opdracht relevant is.
 3. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer in dat kader onverwijld informeren over (wijzigingen in) de juridische structuur en de zeggenschapsverhoudingen binnen de groep waartoe hij behoort, alsmede van alle overige (financiële) samenwerkingsverbanden waarin hij deelneemt of waarvan hij onderdeel uitmaakt, een en ander in de ruimste zin van het woord en van overige feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de Opdracht van belang kunnen zijn, teneinde Opdrachtnemer in staat te stellen zich aan de van toepassing zijnde onafhankelijkheidsvoorschriften te kunnen houden.
 4. Opdrachtgever is uitsluitend zelf verantwoordelijk voor de opdrachtomschrijving en voor de beslissingen die hij naar aanleiding en/of (mede) op basis van de werkzaamheden van Opdrachtnemer neemt of wil nemen, waaronder begrepen het nemen van managementbeslissingen in zijn onderneming
 5. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voorzover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.
 6. Indien en voorzover Opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan deze geretourneerd.
 7. Opdrachtnemer kan uitsluitend de administratie van Opdrachtgever efficiënt en tegen de afgesproken maandtermijn verwerken, door de tijdige en juiste aanlevering van alle benodigde bescheiden. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honorarium, zoals overwerk en inzet van medewerkers met een hoger dan berekend uurtarief, ontstaan door het niet, niet tijdig, niet behoorlijk of niet op juiste digitale wijze ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van Opdrachtgever en zullen worden toegevoegd aan de automatisch te incasseren maandtermijn. Meerdere malen niet tijdig aanleveren van stukken kan leiden tot verhoging van de afgesproken maandtermijn, met tenminste 20%,en tot een maximum van 100%.
 8. a. Wijze van aanlevering van stukken door Opdrachtgever geschied uitsluitend digitaal. Dit betekent: Bonnen en pinbonnen dienen direct na verkrijging te worden gescand en ingestuurd door middel van de Exact Online App. Facturen (zowel t.b.v. Inkoop als Verkoop) dienen direct na verkrijging c.q. verzending te worden ingestuurd naar de daartoe aangemaakte digitale brievenbussen in Exact Online. Indien stukken niet direct na verkrijging worden aangeleverd, dan dienen deze maandelijks, uiterlijk de 15e van iedere kalendermaand, in vereiste vorm en op vereiste wijze te worden aangeleverd.

8.b. Bankgegevens worden ter beschikking gesteld door middel van de automatische bankkoppeling en indien deze niet mogelijk is, dan door periodiek de benodigde MT940 bestanden aan te leveren

8.c. Bij de I,C.P. (Intracommunitaire Prestaties) leveringen en/of diensten zorgt de Opdrachtgever ervoor dat de btw nummers van de klanten op de verkoopfacturen zijn vermeld ten tijde van het aanleveren naar Opdrachtnemer.

 1. Indien de klant niet tijdig en niet op juiste wijze de relevante stukken heeft aangeleverd., dan is Opdrachtnemer niet verantwoordelijk voor het niet doen van tijdige aangifte/aanlevering bij de daarvoor bedoelde instanties (o.a. de Belastingdienst).
 2. Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan de in dit artikel 5. genoemde verplichting heeft voldaan.
 3. Opdrachtnemer zal het recht van retentie hebben met betrekking tot alle door haar geproduceerde bescheiden en gegevens.
 4. Frequentie aanleveren van boekstukken (bonnen, facturen e.d.):

Teneinde zo efficiënt mogelijk te kunnen werken dient Opdrachtgever zo vaak als mogelijk de boekstukken (dat zijn: bonnen, facturen, bank documenten) maandelijks aan te leveren aan Opdrachtnemer, uiterlijk de 15e van iedere kalendermaand. Alleen zo kunnen wij tijdig verwerken, tijdig aangiftes doen en uw kosten laag houden.

Artikel 6. Uitvoering van de opdracht

 1. Alle werkzaamheden die door Opdrachtnemer worden verricht, worden uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen van Opdrachtnemer en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Ten aanzien van de beoogde werkzaamheden heeft Opdrachtnemer een inspanningsverbintenis, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
 2. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke persoon de verleende opdracht uitgevoerd wordt.
 3. Indien Opdrachtgever derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na daarover met Opdrachtnemer overeenstemming te hebben bereikt.
 4. Opdrachtnemer kan meer werkzaamheden verrichten en aan Opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe de Opdracht is verstrekt, indien een goede uitvoering van de Opdracht dit vereist.
 5. Start van de werkzaamheden: De werkzaamheden worden door Opdrachtnemer gestart nadat klant de automatische incasso heeft goedgekeurd. Zie ook: Artikel 11.
 6. De opdracht van Opdrachtgever aan Opdrachtnemer bestaat primair uit het maandelijks voeren van de administratie van Opdrachtgever. Eventueel aangevuld met het periodiek doen van de aangifte Omzetbelasting en het verzorgen van de loonadministratie. Deze maandelijkse werkzaamheden vertalen zich in de zogenoemde maandtermijn. (?Wat doen we met de eenmalige opzetkosten?)
 7. De maandelijkse werkzaamheden kunnen worden aangevuld met jaarlijkse werkzaamheden. Deze jaarlijkse werkzaamheden kunnen zijn:
 • Jaarrapport uitgebreid. Definitie:
 • Jaarrapport beperkt. Definitie:
 • Jaarlijkse belastingaangifte voor BV’s en Stichtingen: De Vennootschapsbelasting (=inclusief notulen en deponering bij KvK, indien dit noodzakelijk is)
 • Jaarlijkse belastingaangifte voor Eenmanszaken en VOF: De Aangifte Inkomstenbelasting (inclusief een fiscaal partner, indien deze geen Ondernemer is)

Artikel 7. Machtiging

1.Opdrachtgever machtigt Opdrachtnemer om namens hem informatie uit te wisselen met (overheids-)instanties, voor zover dit valt binnen – en nodig is voor – een behoorlijke uitvoering van de Opdracht.

2.Onderdeel van deze uitwisseling kan zijn dat Opdrachtnemer namens Opdrachtgever gegevens aanlevert en opvraagt, alsmede standpunten inneemt.

3.Zoveel mogelijk overlegt Opdrachtnemer vooraf met Opdrachtgever over de contacten met instanties. Indien een tijdige uitvoering van de werkzaamheden in geding is, kan het informeren van Opdrachtgever achteraf plaatsvinden.

4.Opdrachtgever kan de machtiging aan Opdrachtnemer op ieder moment intrekken, door Opdrachtnemer schriftelijk te informeren.

5.Op grond van voorgaande is Opdrachtnemer gemachtigd om bij de Belastingdienst Serviceberichten Aanslag aan te vragen, alsmede de Vooringevulde aangifte. Opdrachtgever kan deze machtigingen terstond intrekken, door een brief te sturen aan de belastingdienst.

 Artikel 8. Geheimhouding

 1. Opdrachtnemer is, tenzij hij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking Verplicht tot geheimhouding tegenover derden.
 2. Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die aan hem door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval Opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele, of strafprocedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.
 3. Tenzij daartoe door Opdrachtnemer voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal Opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van Opdrachtnemer, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de

daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken. De Opdrachtgever zal er tevens voor zorgdragen dat derden niet van de in de vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen.

Artikel 9. Intellectuele eigendom

 1. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de opdracht van Opdrachtgever, voorzover deze uit de wet voortvloeien.
 2. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van Opdrachtnemer, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
 3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van Opdrachtnemer.

Artikel 10. Honorarium

 1. Het honorarium van Opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.
 2. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is Opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij Opdrachtgever en Opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt.
 3. Het honorarium van Opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt per maand, dan wel per jaar of na volbrenging van de werkzaamheden aan Opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij Opdrachtgever en Opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt. Over alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen wordt de omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege (kunnen) worden opgelegd, afzonderlijk in rekening gebracht.
 4. Het honorarium van Opdrachtnemer bestaat primair uit:
 • Een maandtermijn: Voor het verwerken van de administratie en de controle op deze verwerking, inclusief of exclusief (afhankelijk van de overeenkomst) de aangifte Omzetbelasting voor het betreffende tijdvak. Uitvoeren loonadministratie en aangifte loonbelasting.
 • Jaarlijks werk: Opstellen van een beperkt of uitgebreid jaarrapport. Aangifte van Vennootschapsbelasting, Inkomsten Belasting
 • Aanvullend advies op gebied van ondernemerschap, bedrijfsvoering, financiën, personeelszaken en fiscaliteit : Hiervoor zal op voorhand een kostenbegroting worden gemaakt waarna Opdrachtgever akkoord geeft.

Artikel 11. Facturering, automatische incasso en betaling

  1. Maandtermijn: De maandtermijn en/of loonstroken wordt maandelijks op de 14e van de lopende maand aan Opdrachtgever gefactureerd. Betaling door Opdrachtgever van de maandtermijn geschied uitsluitend via automatische incasso.
  2. Automatische incasso maandtermijn, loonstroken, jaarwerk en overige werkzaamheden : De automatische incasso geschiedt in de lopende maand op de 28e dag van de maand. De maandtermijn is een all-in bedrag voor het voeren van de administratie van Opdrachtgever, de controles daarop, de aansluiting van uw bankbetalingen, de software kosten voor Exact Online en, indien van toepassing de aangifte Omzetbelasting (maand-of kwartaal). Alsmede de maandelijks geleverde loonstroken, indien van toepassing. Stornering/mislukte incasso: Kosten gemaakt door Opdrachtnemer voor het opnieuw in rekening brengen, dan wel voor het opnieuw innen van de automatische incasso, worden aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
 1. Handmatige betaalwijze: Indien gekozen wordt voor handmatige betaalwijze, of de automatische incasso wordt niet geactiveerd, dan worden er extra administratiekosten van 7,50 per maand in rekening gebracht. De betaaltermijn is dan 14 dagen, vanaf datum factuur.
 2. Het jaarwerk en kosten voor de jaarlijkse aangiftes (Vennootschapsbelasting, Inkomstenbelasting) worden conform overeengekomen bedrag achteraf en eenmaal per jaar gefactureerd.
 3. Aanvullend advies wordt conform overeengekomen bedrag achteraf gefactureerd, tenzij anders is overeengekomen.
 4. Betalingsachterstanden, opschorten werkzaamheden: Er geldt een maximumtermijn van 60 dagen voor alle openstaande facturen. Hierna behoud Opdrachtnemer zich het recht voor om alle overeengekomen werkzaamheden stil te leggen. Ook kan Opdrachtnemer eenzijdig de overeenkomst opzeggen. Opdrachtgever dient op dat moment nog steeds alle openstaande betalingsverplichtingen onverwijld te betalen.
 5. Betaling door Opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen de overeengekomen termijnen, doch in geen geval later dan veertien dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in Nederlandse valuta door middel van overmaking ten gunste van een door Opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.
 6. Indien Opdrachtgever niet binnen de genoemde termijn heeft betaald, is Opdrachtnemer gerechtigd, nadat hij Opdrachtgever ten minste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van Opdrachtnemer, vanaf de vervaldag Opdrachtgever de wettelijke rente volgens artikel 119a Boek 6 van het BW in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.
 7. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso) kosten, die Opdrachtnemer maakt als gevolg van de niet-nakoming door Opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag.
 8. Opdrachtnemer is te allen tijde, bijvoorbeeld indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar oordeel van Opdrachtnemer daar aanleiding toe geeft, gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een Opdrachtnemer te bepalen vorm, bijvoorbeeld door vooruitbetaling Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
 9. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers, voorzover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag.
 10. Opdrachtnemer is bevoegd om de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan Opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op Opdrachtgever volledig zijn voldaan.
 11. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende facturen schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

Artikel 12. Klachten

 1. Klachten met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.
 2. Klachten als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op. Opdrachtgever is in geen geval gerechtigd op grond van een klacht met betrekking tot een bepaalde dienst betaling uit te stellen of te weigeren van andere door Opdrachtnemer geleverde diensten waarop de klacht geen betrekking heeft.
 3. In geval van een terecht uitgebrachte klacht heeft Opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door Opdrachtgever reeds betaald honorarium.

Artikel 13. Leveringstermijn

 1. Is Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel ter beschikking zijn gesteld.
 2. Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als een fatale termijn indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen.
 3. De overeenkomst kan – tenzij uitvoering ontwijfelbaar blijvend onmogelijk is – door Opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij Opdrachtnemer de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn. Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 6:265 BW.

Artikel 14. Opzegging

 1. De overeenkomst heeft een minimale looptijd van 12 maanden. Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen na deze termijn te allen tijde de overeenkomst opzeggen, met inachtneming van de opzegtermijn van 1 kalendermaand.
 2. Opdrachtnemer kan de Overeenkomst te allen tijde (tussentijds) opzeggen met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van in ieder geval 30 dagen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen beëindiging of beëindiging op een dergelijke termijn verzetten.
 3. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van Opdrachtnemer kan worden verwacht. Voor alle directe schade van Opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door niet-, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot een maximum bedrag van het bedrag van het honorarium van de desbetreffende opdracht over het laatste kalenderjaar. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt doordat Opdrachtgever hem onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt of deze niet tijdig aan Opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld (zie ook artikel 5, lid 7).
 2. Voor alle indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van Opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door Opdrachtnemer, is deze nimmer aansprakelijk.
 3. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van Opdrachtgever ongedaan te maken.
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens Opdrachtgever, Opdrachtnemer of derden.
 5. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.
 6. Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever, waaronder organen van Opdrachtgever zijnde rechtspersoon, is uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer wordt uitbetaald.
 7. Alle Opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door of namens Opdrachtnemer. Opdrachtgever zal zijn eventuele vorderings- en verhaalsrechten uitsluitend uitoefenen tegen Opdrachtnemer en niet tegen haar (bestuurders van) aandeelhouders, bestuurders of werknemers of door Opdrachtnemer ingeschakelde hulppersonen.
 8. De in dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen worden mede bedongen ten behoeve van de door Opdrachtnemer voor de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde derden, die derhalve hierdoor een rechtstreeks beroep op deze aansprakelijkheidsbeperking kunnen doen.

Artikel 16. Vervaltermijn

Voorzover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens Opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door Opdrachtnemer in ieder geval na één jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 17. Verbod van overname werknemer(s)

Het is de Opdrachtgever, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer, verboden gedurende de periode waarin Opdrachtnemer werkzaamheden voor Opdrachtgever verricht alsmede gedurende een periode van 12 (twaalf) maanden na afloop daarvan één of meer werknemers van Opdrachtnemer in dienst te nemen dan wel anderszins gebruik te maken van hun diensten op straffe van

betaling aan Opdrachtnemer van een vergoeding van 25.000,– (zegge: vijfentwintigduizend euro) voor elke geconstateerde overtreding en van 1.000,– (zegge: eenduizend euro) voor elke dag, dat Opdrachtgever in overtreding is, onverminderd het recht van Opdrachtnemer om in plaats daarvan vergoeding der werkelijk geleden schade te vorderen.

Artikel 18. Overmacht

Overmacht bestaat als de uitvoering van de Opdracht geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden buiten de wil van partijen en/of door omstandigheden aan de kant van Opdrachtnemer, zoals staking, personeelsproblemen, vervoersproblemen, weersomstandigheden met inbegrip van wanprestatie door leveranciers die wij betrekken.

 1. Indien Opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen, maar daartoe niet beperkt, stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen zijn onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat Opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.

Artikel 19. Softwarelicenties en internetgebruik

 1. Tijdens de uitvoering van de Opdracht wordt er gebruik gemaakt van digitale communicatiemiddelen zoals e-mail en diverse digitale diensten van derden. Partijen erkennen dat er aan het gebruik van digitale communicatiemiddelen en diensten risico’s kleven zoals –maar niet beperkt tot – niet gegarandeerde bezorging van communicatie, inbreuk in verband met persoonsgegevens, vertraging en virussen.
 2. De data uit onze computersystemen leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door ons verstuurde digitale communicatie en gebruikte digitale diensten tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door de Opdrachtgever.
 3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit bij Opdrachtgever ten gevolge van het gebruik van digitale communicatie en/of diensten, waaronder – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van digitale communicatie, alsmede verlies, onderschepping, ontvreemding, ongeautoriseerde toegang tot, of manipulatie door derden of door derden gebruikte programmatuur/apparatuur, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld door opdrachtnemer.
 4. Daar waar Opdrachtgever gebruik maakt van de door Opdrachtnemer ter beschikking gestelde software wordt een licentievergoeding in rekening gebracht. In de maandelijkse termijn is al een bedrag opgenomen voor het (mee)kijken in de online financiële administratie.
 5. De licentievergoeding wordt in één jaarlijkse termijn vooruit in rekening gebracht, tenzij anders is overeengekomen. Na ontvangst van de betaling zal de Opdrachtgever gebruik kunnen maken van de ter beschikking gestelde software.
 6. De ter beschikking gestelde software zal nimmer in eigendom van Opdrachtgever overgedragen worden.
 7. De licentie zal stilzwijgend automatisch met een jaar verlengd worden, tenzij Opdrachtgever schriftelijk één maand voor prolongatiedatum aangeeft de ter beschikking gestelde software niet langer wenst te gebruiken.
 8. Tussentijds beëindigen van het gebruik van de ter beschikking gestelde software is mogelijk, met dien verstande dat er geen recht bestaat op reclame.
 9. De data voortvloeiend uit het gebruik van de ter beschikking gestelde software door Opdrachtgever blijft in eigendom van de Opdrachtgever. Op aanvraag zal een back-up van de data geleverd worden.

Artikel 20. Wijzigingsbeding

Opdrachtnemer heeft het recht om deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen als daarvoor een zwaarwegend belang is en de Opdrachtgever niet onevenredig zwaar benadeeld wordt.

Artikel 21. Afstand van rechten

Het niet direct afdwingen van enig recht of bevoegdheid van Opdrachtnemer zal die rechten en bevoegdheden onder deze Overeenkomst niet beïnvloeden of beperken. Afstand van recht door Opdrachtnemer van enige bepaling of voorwaarde in de Overeenkomst zal uitsluitend van kracht zijn indien deze schriftelijk is gedaan door Opdrachtnemer.

Artikel 22. Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Opdrachtnemer gevestigd is.
 3. In afwijking van het bepaalde in lid 2 zijn Opdrachtgever en Opdrachtnemer bevoegd om geschillen aan een college voor geschillen voor te leggen.
Menu